ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") เป็นข้อกำหนดและข้อตกลงระหว่าง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น LOOX TV และ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LOOX TV (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “LOOX TV”) กับบุคคลซึ่งได้ตกลงสมัครใช้บริการ และ/หรือ เข้าใช้บริการ LOOX TV (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการทำการสมัคร และ/หรือ เข้าใช้บริการ LOOX TV ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างครบถ้วนแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังจะกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการสมัครใช้บริการ LOOX TV และให้ถือว่าไม่มีสิทธิใช้บริการของ LOOX TV

1. “ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่มีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงที่ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการมิอาจถอนการตกลงดังกล่าวได้ตราบใดที่ยังใช้บริการของ LOOX TV”

2. “ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือยกเลิกการให้บริการ LOOX TV หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการบางอย่างใน LOOX TV ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า”

3. “ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าช่องรายการและ/หรือรายการใดๆ ที่ออกอากาศผ่านทาง LOOX TV นั้น เป็นการออกอากาศผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์รับชมอื่น และการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต สำหรับการใช้บริการ LOOX TV ภายใต้ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการ เชื่อมต่อโดยใช้อินเทอร์เนตที่มีความเร็วขั้นต่ำอย่างน้อย 5 Mbps ขึ้นไปตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ เพื่อคุณภาพในการรับชมที่เสถียร”

4. “ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า หากมีการใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายระบบ 3G/4G หรือโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอื่นๆ หรือบริการอินเตอร์เน็ตที่คำนวณตามปริมาณการใช้งาน อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลที่ใช้งานจริงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต”

5. “ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปแบบ และ/หรือ ระบบการทำงานของ LOOX TV และ/หรือ ส่วนประสานผู้ใช้ และ/หรือ วิธีการใช้งาน LOOX TV อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในเวลาใดก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า”

6. “ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ( “ล็อคอิน”) ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ โดยสามารถนำ E-mail หรือ Facebook หรือ Twitter หรือ Google Account หรือ Log in ID อื่นใด ของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการและระบบของ LOOX TV ยอมรับให้ใช้ล็อคอินเพื่อเข้าใช้ LOOX TV ได้ โดยแต่ละ Log in ID ของผู้ใช้บริการสามารถนำมาล็อคอินเข้าใช้บริการ LOOX TV ในคราวเดียวกัน ได้ครั้งละหลายอุปกรณ์ ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการจะกำหนดตามแต่ละช่วงเวลาและผู้ใช้บริการแต่ละราย”

7. “ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบเพื่อรับชมรายการโดยใช้ E-mail หรือ Facebook หรือ Twitter หรือ Google Account หรือ Log in ID อื่นใดของผู้ใช้บริการแล้ว การกระทำหรือการดำเนินการใดๆ ระหว่างการใช้บริการ LOOX TV ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกรณีใดๆ”

8. “ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้”

8.1 “การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ของ LOOX TV รวมถึงเนื้อหาการออกอากาศใดๆ ที่ออกอากาศผ่าน LOOX TV ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรือการหาประโยชน์ใดๆ จาก LOOX TV ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ และผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ”

8.2 “การลบหรือการแก้ไข ข้อมูลการบริหารจัดการสิทธิ การแสดงเครื่องหมาย หรือ ประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือประกาศอื่นๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของผู้ให้บริการ ผู้แพร่เสียงแพร่ภาพ เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานต่างๆ และ/หรือ บุคคลภายนอกอื่นใด ซึ่งระบุอยู่ในหรือปรากฏผ่าน LOOX TV”

8.3 “การกระทำที่เป็นการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำที่แสดงออกในเชิงความรุนแรงหรือทางเพศ หรือการแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด หลักความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ครอบครัวกำเนิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเล่นการพนัน หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการเล่นการพนัน การแสดงออกที่กระตุ้นหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง หรือการใช้ยาเสพติด หรือการแสดงออกที่เป็นการต่อต้านสังคม ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคมและนำไปสู่ความไม่สบายใจของผู้อื่น”

9. “ผู้ให้บริการอาจระงับการรับชมหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขฯ”

10. “ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการนี้อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว”

11. “การกำหนดช่องรายการออกอากาศถือเป็นสิทธิขาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดและเปลี่ยนแปลงช่องรายการออกอากาศแบบสด ตลอดจนรูปแบบรายการย้อนหลังใดๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะไม่ยกเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ”

12. “หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ”

13. “ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาของผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในลักษณะใดๆ ผ่านทาง LOOX TV”

14. “ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ LOOX TV”

15. “ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้กับผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้ให้บริการได้”

16. “ผู้ให้บริการอาจจัดช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือ การให้บริการทั้งปวงของแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้โดยตรง”

17. “ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ LOOX TV ได้เพียงภายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น”

18. “แอปพลิเคชัน ของเราอาจประกอบด้วยซอฟแวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟแวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิตอลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/th/en/optout.html

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสม LOOX MORE

1. “LOOX MORE คือโปรแกรมคะแนนสะสมที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น เพื่อมอบคะแนนสะสมให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการร่วมโปรแกรมคะแนนสะสมนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถนำคะแนนสะสมไปเป็นสิทธิประโยชน์ ในการไปแลกรับสินค้า และ/หรือบริการที่เข้าร่วมโครงการ โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย/การตลาดแล้วแต่กรณี ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ LOOX MORE เป็นการสมนาคุณพิเศษของผู้ให้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน
หมายเหตุ : บริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ไม่ใช่ผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆ ใน LOOX TV ”

2. “การจัดจำหน่าย การให้บริการ การส่งมอบ การติดตั้ง การซ่อมแซมบำรุงรักษา การรับประกันคุณภาพ การบริการหลังการจำหน่าย รวมถึงความรับผิดในความเสียหาย ความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ที่ได้จากการใช้ LOOX MORE แลกรับสินค้า/บริการ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้จำหน่ายสินค้า / ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับร้านค้าได้โดยตรง โดยผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการทั้งปวงของร้านค้าที่ร่วมรายการ แต่อย่างใด”

3. “ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายการสินค้า / บริการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดต่างๆ และเกณฑ์มูลค่า LOOX MORE ในการแลกรับสินค้า/บริการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดอายุการใช้ LOOX MORE ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย”

4. “ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือขัดข้องในการสะสมหรือคำนวณคะแนน LOOX MORE ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องนั้นๆตามแนวทางและระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าเหมาะสม และทั้งในกรณีที่เกิดเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น และกรณีที่ผู้ให้บริการยกเลิกโปรแกรม LOOX MORE ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุผิดพลาด ขัดข้อง หรือยกเลิกดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ”

5. “LOOX MORE จะมีอายุใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน (สิบสองเดือน) นับจากวันที่ได้รับ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการใช้คะแนน คะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการ”

6. “ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้”

7. “LOOX MORE ไม่มีมูลค่าแทนเงินสด และผู้ใช้บริการไม่สามารถมอบ โอน จำหน่ายโดยวิธีการใดๆแก่ผู้อื่น และ/หรือใช้เป็นประกันให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใดๆในคะแนนสะสม LOOX MORE”